RIZIKOVÉ FAKTORY ATEROSKLERÓZY

Ateroskleróza a komplikácie s ňou spojené narastajú so zvyšujúcim sa vekom. Muži sú vo všetkých vekových skupinách viac postihnuteľní ako ženy (príčinou sú estrogény, o ktorých je známe, že ovplyvňujú metabolizmus lipidov a znižujú celkový obsah cholesterolu v krvi, takže majú určitý ochranný účinok proti ischemickej chorobe srdca). Medzi hlavné rizikové faktory zodpovedné za rozvoj aterosklerózy (najčastejšia príčina vzniku ischemickej choroby srdca a infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, obliterujúceho ochorenia končatín) patria:

 

FAJČENIE

Výskyt ICHS fajčiarov je najmenej dvojnásobný v porovnaní s nefajčiarmi. Riziko rastie s počtom cigariet vyfajčených denne, dĺžka trvania návyku sa však nejaví ako významný faktor. Fajčenie pravdepodobne podporuje skôr trombózu koronárnej tepny ako rozvoj aterómu.

CHOLESTEROL

Vysoká hladina cholesterolu v krvi úzko súvisí s aterosklerózou. Diétne faktory – príjem nasýtených tukov a celkový energetický príjem – sú známe ako hlavné determinanty.

VYSOKÝ TLAK KRVI

Zvýšený výskyt a závažnosť aterosklerózy sú spojované so zvýšeným krvným tlakom. Štúdie preukázali jasnú súvislosť medzi výškou krvného tlaku a rizikom ICHS, hlavne u starších mužov. Je však známe, že hypertenzia predstavuje ďaleko väčšie riziko ochorenia mozgových tepien ako ICHS.

NEDOSTATOK POHYBU

Ukázalo sa, že výskyt obliterujúcich cievnych ochorení je nižší u ľudí, ktorí sú fyzicky aktívni ako u jedincov so sedavým spôsobom života. Cvičenie znižuje riziko CMP v menšej miere. Fyzická aktivita môže pôsobiť ako ochranný faktor tým, že spotrebúva lipidy a sacharidy na vytváranie energie.

NADVÁHA A OBEZITA

Je nezvratne potvrdené, že nadváha alebo obezita úzko súvisí s hypertenziou, CMP a ICHS. Nie je však jasné, do akej miery tento rizikový faktor pôsobí prostredníctvom iných mechanizmov ako je hypertenzia.

ALKOHOL

Konzumácia alkoholu sa dáva do súvislosti so zvýšeným krvným tlakom a zvyšuje riziko CMP. Existuje však obrátená súvislosť medzi miernym požívaním alkoholu a ICHS.

RODINNÁ ANAMNÉZA

Pri mladých obetiach ICHS sa často v rodine vyskytuje prípad ochorenia srdca alebo náhleho úmrtia v relatívne mladom veku. V niektorých prípadoch ide o identifikovateľný genetický defekt. Najznámejšia je rodinná hypercholesterolémia.

DIABETES MELLITUS

Ochorenie koronárnych, mozgových a periférnych tepien predstavuje hlavnú príčinu predčasných úmrtí u ľudí s cukrovkou I.aj II. typu. Diabetik má zhruba dvakrát väčšiu pravdepodobnosť, že zomrie na kardiovaskulárne ochorenie ako nediabetik, u žien diabetičiek je toto riziko dokonca vyššie. Toto riziko je čiastočne dané častejším výskytom rizikových faktorov ako zvýšený krvný tlak a cholesterol v krvi. Zvýšený krvný tlak je pre diabetikov mimoriadne škodlivý a výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárneho ochorenia.

STENÓZA KRČNEJ TEPNY

Štúdie založené na prieskume populácie zistili, že ľudia so stenózou krčnej tepny sú vystavení podstatne zvýšenému riziku CMP. Prospektívne štúdie ukázali, že rôzne rizikové faktory sa sčítavajú. Napríklad pri osobách, ktoré fajčia, má vysoký krvný tlak a hladinu cholesterolu a je obézny, existuje veľká pravdepodobnosť vzniku kardiovaskulárneho ochorenia.