APLIKÁCIA INJEKCIÍ NÍZKOMOLEKULÁRNYCH HEPARÍNOV

Lekár vám predpísal injekcie (nízkomolekulárne heparíny), ktoré sa podávajú podkožne. Naplnené injekčné striekačky sú pripravené na okamžité použitie. Nízkomolekulárny heparín je liek, ktorý slúži na predchádzanie tvorby krvných zrazenín v krvných cievach (trombóz), alebo na liečbu už vytvorených krvných zrazenín. Tento druh lieku sa nazýva antitrombotikum.

 

 

 

Prečítajte si pozorne tento návod:

Časti injekčnej striekačky:

  • 1. Ochranný kryt ihly
  • 2. Piest
  • 3. Úchytka
  • 4. Bezpečnostný kryt ihly

 

 

Návod na použitie

1. Dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou a osušte si ich uterákom.

2. Vyberte injekčnú striekačku zo škatule a skontrolujte, či:
• neuplynul dátum expirácie
• injekčná striekačka nie je otvorená alebo poškodená

3. Pohodlne sa posaďte alebo si ľahnite.
Zvoľte si miesto v dolnej brušnej oblasti, minimálne 5 cm pod pupkom (obrázok A).
Striedajte pravú a ľavú stranu dolnej brušnej oblasti pri každej injekcii. Toto pomôže znížiť nepríjemný pocit v mieste vpichu.
Ak podanie injekcie v dolnej brušnej oblasti nie je možné, poraďte sa so zdravotnou sestrou alebo lekárom.

4. Miesto podania injekcie očistite tampónom napusteným alkoholom.

 

 

5. Odstráňte ochranný kryt ihly tak, že ho najskôr otočíte a potom vytiahnete priamočiaro v osi tela injekčnej striekačky (obrázok B).

 

 

Ochranný kryt ihly vyhoďte.

Ak je objem v injekčnej striekačke väčší ako potrebujete, pred podaním injekcie musíte odstrániť nadbytočné množstvo.

• Držte injekčnú striekačku s ihlou nasmerovanou nadol.
• Jemne zatlačte piest injekčnej striekačky smerom nadol, až kým nebude spodok bubliny na ryske s objemom, ktorý Vám predpísal Váš lekár.
• Tekutinu, ktorá vyjde z ihly, nechajte odkvapnúť na vreckovku a tú zlikvidujte.
• Injekčná striekačka je teraz pripravená na použitie.

Dôležité upozornenie:

• Pred podaním injekcie sa nedotýkajte ihly ani nedovoľte, aby sa dotkla akéhokoľvek povrchu.
• Je normálne, ak v tejto injekčnej striekačke uvidíte malú vzduchovú bublinu. Nesnažte sa odstrániť túto vzduchovú bublinu pred podaním injekcie ak tak urobíte, môže Vám vytiecť trochu lieku.

6. Očistenú kožu jemne stlačte a vytvorte kožnú riasu. Kožnú riasu držte medzi palcom a ukazovákom počas celého podávania injekcie (obrázok C).

 

 

7. Pevne chyťte injekčnú striekačku za úchytku. Do kožnej riasy vpichnite celú dĺžku ihly v priamom uhle (obrázok D).

 

 

8. Vstreknite CELÝ obsah injekčnej striekačky zatlačením piesta smerom nadol, najviac ako sa dá (obrázok E). Potom ihlu jemne vytiahnite z kože.

 

 

9. Po aplikácii injekcie uchopte injekčnú striekačku do jednej ruky tak, že ju chytíte za bezpečnostné puzdro, použite druhú ruku na chytenie úchytky a silno ju potiahnite dozadu. Týmto spôsobom odblokujete puzdro. Posúvajte puzdro pozdĺž injekčnej striekačky dovtedy, kým sa v polohe nad ihlou nezablokuje (obrázok F).

 

 

Nelikvidujte použitú injekčnú striekačku domovým odpadom. Zlikvidujte ju podľa pokynov svojho lekára alebo lekárnika.