CHRON. ŽILOVÁ NEDOSTATOČNOSŤ

Ochorenia žíl patria u ľudí medzi najčastejšie sa vyskytujúce zdravotné postihnutia s veľmi závažnými následkami. Žilové ochorenia môžu mať akútny alebo chronický priebeh.

Kým akútne ochorenia (žilová trombóza lokalizovaná v dolných končatinách a niektoré formy zápalu žilovej steny) ohrozujú život chorého pľúcnou embolizáciou, chronické žilové ochorenia /CHŽO/ majú progredujúci a invalidizujúci charakter a znemožňujú niektoré denné činnosti či aktivity.

 

 

CHŽO je termín, ktorým označujeme rôznorodé chorobné stavy žilového systému s chronickým priebehom. Prejavujú sa objektívnymi príznakmi: pocit ťažkých nôh, pálenie alebo pocit chladu, mravenčenie, svrbenie, potivosť a bolesti nôh, nočné kŕče, nepokojné nohy či opuchy.

Tieto príznaky signalizujú už chorobný stav, preto je nutné ich včas rozpoznať a liečiť!

 

 

Kŕčové žily patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce formy chronického žilového ochorenia vo vyspelých krajinách Európy a USA. Vyskytujú sa aj v našej krajine až u polovice obyvateľstva, pričom ich výskyt je vyšší u žien (5:1). I keď ochorenie sa začína v relatívne mladom veku, najvýraznejšie postihuje ľudí aktívne vykonávajúcich svoju profesiu.

CHŽO majú svoj prirodzený priebeh, rozvíjajú sa v priebehu rokov od jednoduchších štádií k závažnejším, od štádia neviditeľných zmien cez metličky, kŕčové žily, prítomnosť opuchu a kožných zmien: pigmentácie, ekzém až po zhojený, resp. aktívny vred predkolenia.

Progredujúci charakter ochorenia si vyžaduje dlhodobú a komplexnú starostlivosť o týchto chorých v každom klinickom štádiu ochorenia. Správna liečba nielenže dlhodobo a výrazne zmierňuje ťažkosti chorých, ale zabraňuje progresii ochorenia do závažnejších klinických štádií a účinne predchádza komplikáciám.

Vznik a rozvoj CHŽO podporujú rizikové faktory, ku ktorým patria: genetická predispozícia, vek, ženské pohlavie, gravidita, hormonálna liečba, obezita, nedostatok pohybu, dlhé sedenie, státie, tesná spodná bielizeň, nevyhovujúca obuv, horúce prostredie, fajčenie, strava s nízkym obsahom vlákniny s následnou zápchou a prekonaná žilová trombóza.

Každá osoba s CHŽO by mala poznať tieto vonkajšie provokačné faktory, pretože ich ovplyvnením je možné oddialiť až eliminovať vznik a zhoršovanie CHŽO. Ovplyvnenie rizikových faktorov tvorí neoddeliteľnú súčasť komplexného liečebného režimu chorých s CHŽO.

Mechanizmy, ktoré sa uplatňujú pri vzniku a progresii CHŽO nie sú dodnes objasnené. Zdá sa, že sú komplexné.

Prvotnou príčinou je oslabenie žilovej steny, jej vrodená menejcennosť, resp. poškodenie chorobným procesom, strata jej tonusu a následne rozšírenie žily. Tento proces urýchľujú aj vyššie uvedené rizikové faktory zhoršením odtoku žilovej krvi z dolných končatín. Druhotne s rozšírením žilovej steny vzniká nedovieravosť jej chlopní a dochádza k obráteniu toku krvi v žilách. Všetko to spôsobuje hromadenie krvi predovšetkým v povrchovom žilovom systéme dolných končatín, kde vzniká žilová hypertenzia. Fixovaná žilová hypertenzia na úrovni veľkých žíl→ makrocirkulácia zvyšuje tlak aj v malých cievach – venulách, kapilárach a v lymfatických cievách → mirocirkulácia. Dochádza k spomaleniu krvného prietoku, zhoršuje sa okysličenie cievnej steny, čo spôsobuje poškodenie cievnej výstelky, poruchu jej funkcie s následným uľahčením vzniku zápalu. Chronický zápal porušuje štruktúru žilovej steny a chlopní, čím podporuje ďalšie rozšírenie žilovej steny a zhoršenie žilového odtoku.

 

 

Poškodená cievna stena je viac priepustná, dochádza k presakovaniu plazmy do okolia a k následnému preťaženiu lymfatických ciev, k prekročeniu ich transportnej kapacity – vzniká opuch. Zápal sa šíri zo žilovej steny do okolia, deštruuje podkožné tkanivo a vznikajú tropické zmeny kože až vred predkolenia.

Chronický zápal sa významnou mierou podieľa na rozvoji komplikácií CHŽO, ku ktorým radíme opuchy, rôzne kožné zmeny a vred predkolenia.

Žilové ochorenia majú dlhodobý, chronický, postupne sa zhoršujúci priebeh. Bez adekvátnej liečby výrazne znižujú kvalitu života jedincov, ba čo viac, môžu aj invalidizovať. Liečba CHŽO je komplexná a dlhodobá .Zahrňuje režimové opatrenia, fyzikálnu liečbu, medikamentovú, sklerotizačnú a chirurgickú liečbu. Cieľom všetkých liečebných metód je zníženie tlaku v povrchových žilách, pričom vzájomnou kombináciou to dosiahneme oveľa účinnejšie. Režimové opatrenia sú zamerané na ovplyvnenie rizikových faktorov CHŽO a na úpravu životného štýlu.

Vyzývame pacientov k redukcii hmotnosti, zvýšenej fyzickej aktivite, polohovaniu končatín v sediacej polohe, obmedzeniu dlhodobého státia či sedenia a nosenia sťahujúceho šatstva. Pomáhame pri výbere vhodných športov.

Fyzikálna liečba a rehabilitácia adekvátnymi cvikmi zlepšuje funkciu svalovej pumpy lýtkových svalov. Kompresívna liečba pomocou elastických obväzov, kompresívnych pančúch alebo prístrojovou kompresiou nahrádza nedostatočnosť svalovej pumpy lýtkových svalov, obmedzuje preplňovanie povrchových žíl a zrýchľuje žilový prietok.

V liečbe CHŽO má svoje miesto aj medikamentová terapia, predovšetkým venofarmakami. Venofarmaká sú látky prírodného alebo syntetického pôvodu, ktoré ovplyvňujú predovšetkým subjektívne príznaky žilového ochorenia. Sú indikované v každom štádiu CHŽO.

Správna farmakologická liečba má byť včasná (liečba je účinná v každom štádiu ochorenia, ale čím skôr sú chorí liečení, tým je väčší klinický benefit, t.j. tým viac sa zlepšuje kvalita ich života). Správna liečba má byť aj dlhodobá (ide o chronické ochorenie, vyžadujúce neustálu ochranu žilovej steny a chlopní pred mechanizmami podieľajúcimi sa na progresii ochorenia, pričom čím dlhšia je liečba, tým je účinnejšia redukcia príznakov ochorenia), cielená (ovplyvňuje hlavné komponenty žilového ochorenia: zvyšuje žilový tonus, znižuje priepustnosť kapilár, chráni mikrocirkuláciu pred zápalom a zlepšuje lymfatickú drenáž) a účinná (rýchlo, spoľahlivo, stabilne, významne a dlhodobo redukuje príznaky ochorenia ako i predchádza komplikáciám).

Dnes poznáme osvedčené venofarmaká, ktoré sú odporúčané prestížnymi medzinárodnými fórami a správami založenými na dôkazoch. V pokročilejších štádiách žilového ochoreniach sa venofarmaká používajú spolu so sklerotizačnou a chirurgickou terapiou. Sklerotizačná a chirurgická liečba má svoje indikácie a kontraindikácie. Vďaka technickému pokroku sa chirurgické metódy na žilovom systéme stávajú čoraz jemnejšími a precíznejšími, využívajúcimi endovaskulárne techniky laserové, rádiofrekvenčné atď.

Liečba CHŽO patrí do rúk skúseného angiológa, ktorý zhodnotí pokročilosť ochorenia a určí optimálnu liečbu zodpovedajúcu aktuálnemu štádiu ochorenia.