STRUMA

Ide o zväčšenú štítnu žľazu.

 

Struma môže byť difúzna (bez morfologických zmien) alebo nodózna (s prítomnými uzlami). Pri náleze strumy sa môžu vyskytovať všetky funkčné varianty – nadbytok hormónov (hyperfunkčná struma), nedostatok hormónov (hypofunkčná struma) alebo normálna funkcia (eufunkčná struma). Najčastejšie sa stretávame s eufunkčnou nodóznou strumou.

Príznaky (symptómy) pri strume nemusia byť vôbec žiadne. Často sa struma zistí len náhodne pri inom lekárskom vyšetrení, prípadne pri sonografii krku. Pri väčších strumách môže dôjsť k pocitu tlaku na krku, sťaženému prehĺtaniu a dýchaniu.

Najlepším diagnostickým a smerodajným vyšetrením je sonografické. Sonograficky je možné jednoznačne zistiť objem štítnej žľazy, popísať jednotlivé štrukturálne zmeny v štítnej žľaze, najmä výskyt uzlov a cýst: ich počet, veľkosť, štruktúru, prekrvenie. Často je možné vyjadriť sa k potrebe operačného riešenia strumy práve na podklade sonografického vyšetrenia.

V prípade nejednoznačných zmien je možné doplniť sonografické vyšetrenie tenkoihlovou punkciou uzla, pri ktorej sa tenkou ihlou odoberie niekoľko buniek z uzla v štítnej žľaze a ich rozborom možno zistiť jeho povahu (potvrdenie či vylúčenie nádorovej povahy uzla). Zhubné nádory štítnej žľazy sa vyskytujú približne v 6% všetkých uzlových strúm.

V minulosti často používané gamagrafické vyšetrenie, ktoré uzly rozdeľovalo na teplé a studené, sa v súčasnosti takmer nepoužíva (len vo výnimočných a špeciálne indikovaných prípadoch).

Príčiny vzniku strumy

Vznik strumy spôsobujú mnohé vonkajšie a vnútorné faktory. V minulosti hlavnou príčinou strumy bol nedostatok jódu. Na Slovensku vďaka jódovej profylaxii (jodizácia kuchynskej soli) túto príčinu vzniku už nemôžeme brať do úvahy.

Liečba a prevencia

V prípade difúznej strumy liečba hormónmi štítnej žľazy môže byť účinná. Asi 70% všetkých eutyreoidných strúm môže znormalizovať svoj objem, ak sa užíva potrebná dávka dostatočne dlhú dobu. Pri nodóznych strumách tzv.blokačná liečba hormónom štítnej žľazy je menej úspešná – normalizácia sa dosiahne zriedkavo. Nesporným efektom a prínosom tejto liečby je zastavenie rastu strumy, resp. spomalenie rastu uzlov a tým oddialenie prípadného operačného riešenia strumy. Takáto liečba hormónom štítnej žľazy je dlhodobá s potrebou pravidelných kontrol u lekára (kontroly hormónov štítnej žľazy, ako aj sonografie).

V prípade operácie je minimálnym zákrokom odstránenie jedného laloka štítnej žľazy. Často je potrebné úplné odstránenie strumy. Následne, vzhľadom na vzniknutý nedostatok hormónov štítnej žľazy (sekundárna hypotyreóza) je potrebné doživotné užívanie hormónov štítnej žľazy (vo forme tabliet).

Podanie rádioaktívneho jódu z dôvodu zmenšenia strumy sa užíva veľmi ojedinele.

ZDROJ: Malý radca pre pacientov s ochoreniami štítnej žľazy (Prof.MUDr.Ivica Lazúrová,CSc., Prof.MUDr.Juraj Payer,CSc., MUDr.Peter Vaňuga,PhD., MERCK Pharma, k.s.)