Preventívna prehliadka u dospelých

 

Preventívnu prehliadku dospelých vykonáva všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým poistenec uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Počet a frekvencia prehliadok

Právo na preventívnu prehliadku má každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov 1x za dva roky alebo 1x ročne, pokiaľ je evidovaný darca krvi alebo zdravotne postihnutý.

Na čo máte nárok

Na preventívnej prehliadke poistenec u všeobecného lekára získa prehľad o svojom zdravotnom stave. Preventívna prehliadka by mala trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár začne prehliadku pohovorom, v ktorom sa sústredí na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus a pod.).
Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi. Súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby. V rámci preventívnej prehliadky pacient absolvuje aj 
odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia (moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz vrátane trombocytov, sedimentácia krvi, vyšetrenie kreatinínu).
Vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov sa vykonáva u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov, a u poistencov starších ako 40 rokov.
Súčasťou vyšetrenia u poistencov 
nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca.
Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici. Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte v predrakovinových stupňoch ochorenia. Takéto štádium ochorenia sa ľahšie a rýchlejšie lieči, má dobrú prognózu vyliečenia.

Podrobným vyšetrením a zhodnotením vybraných parametrov (metabolizmus tukov a cukrov v krvi a orientačné vyšetrenie moču) sa dajú objektívne stanoviť riziká vzniku tzv. civilizačných ochorení.
Akékoľvek podozrenie na vyššie riziko je dôvodom ďalšej diagnostiky a následnej liečby. Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej prehliadky je aj poradenstvo o zdravom spôsobe života. Dozviete sa, ako predchádzať vzniku ochorení, ktoré vás môžu ohrozovať, a ako si máte chrániť svoje zdravie.

poistenci starší ako 15 rokov jedenkrát za dva roky*
poistenci starší ako 40 rokov EKG vyšetrenie
poistenci starší ako 40 rokov triacylglyceroli a cholesterol
poistenci starší ako 50 rokov vyšetrenie prítomnosti krvi v stolici

*darcovia krvi jedenkrát za rok